Scripture Citations—St. Matthew
John Henry Newman

Chapter and verse

Citation

Matthew i.

    18 SN, p. 317 (note 1)
  Ath., vol. 1, p. 207
    19 PPS8-14, p. 207
  Just., p. 112
    20 Tracts, Cyril, p. 357
    20, 21 PPS5-7, p. 92
    21 SN, p. 55
  MD, p. 196
    25 Ath., vol. 2, p. 205
  Ath., vol. 2, p. 272
  Tracts, p. 431


Matthew ii.

 
    23 Arians, p. 21 (note 48)
  Tracts, p. 431


Matthew iii.

 
    —— Ath., vol. 2, p. 431
    6 PPS1-5, p. 62
    11 PPS2-25, p. 303
    13 Tracts, p. 431
    15 PPS2-7, p. 69
  SSD-5, p. 54
  DA, p. 381
    17 PPS5-7, p. 88
  Ath., vol. 2, p. 272


Matthew iv.

 
    2 PPS6-1, p. 1
    3 PPS3-12, p. 159
    6, 7 Mir., p. 31 (note 23)
    9 Tracts, p. 431 (twice)
    17 SSD-16, p. 219
    18 PPS8-2, p. 21
    18-20 PPS8-2, p. 20
    23, 24 Mir., p. 60 (note 14)
    24 Mir., p. 197


Matthew v.

 
    —— DA, p. 115
  DA, p. 167
  SN, p. 220 (twice)
SN, p. 270
    2-10 PPS6-22, p. 315
    2-12 PPS5-20, p. 294
    3 PPS2-17, p. 201 (note 3)
    3-10 SSD-19, p. 288
    4 PPS2-28, p. 344 (note 2)
  PPS8-9, p. 139
    5 SSD-17, p. 248
    8 PPS6-3, p. 29
  PPS6-8, p. 100
    10 PPS8-10, p. 142
    11 PPS1-12, p. 163
  PPS8-12, p. 182
  SSD-18, p. 262
    14 PPS1-12, p. 152
    14, 16 SSD-22, p. 331
    16 SN, p. 210
    19 PPS1-8, p. 101
  PPS1-18, p. 243
  PPS2-22, p. 273
  PPS8-14, p. 205
  Just., p. 373
    19, 20 PPS4-1, p. 12
    20 SN, p. 253
Just., p. 50
Just., p. 113
    20-24 SN, p. 282
    22 TFT79, p. 17
    22-24 SN, p. 179
    23 VM2, p. 223
    25, 26 TFT79, p. 17
    26 VM1, p. 179
    28, 37, 39, 44 OUS-3, p. 46 (note 4)
    29, 30 TFT21, p. 3
    37 Tracts, p. 431
    44-47 SN, p. 246
    45 PPS3-13, p. 185
    46 OUS-3, p. 44
    48 PPS5-11, p. 144


Matthew vi.

 
    —— PPS2-28, p. 354
  DA, p. 121
  DA, p. 167
    2, 5 PPS1-10, p. 129 (note 2)
    2-16 PPS1-10, p. 132
    2-18 PPS1-12, p. 152
    5 PPS5-20, p. 297
    6 PPS1-10, p. 133 (note 3)
  PPS1-19, p. 244
    14-15 SN, p. 245
    16 Tracts, p. 431
    17 PPS6-7, p. 88
    17, 18 TFT21, p. 3
    21 PPS6-16, p. 227
    22, 23 SSD-19, p. 281
    23 PPS3-1, p. 15
    24 PPS5-14, p. 199
    25 OUS-3, p. 46 (note 4)
    25-29 PPS5-19, p. 275
    25-33 SSD-10, p. 136
    31 SSD-19, p. 284
    31-33 SSD-17, p. 247
    33 PPS4-10, p. 163
    34 OUS-3, p. 44
  PPS2-13, p. 150
  PPS2-17, p. 202
  PPS5-5, p. 62
  PPS5-22, p. 322


Matthew vii.

 
    —— OUS-3, p. 48
  DA, p. 167
    1, 8 SSD-19, p. 288
    5 SSD-22, p. 337
    7 Just., p. 16
  VM1, p. 164 (note 2)
    7, 8 PPS6-2, p.
  SSD-23, p. 351
    12 OUS-3, p. 44
    13, 14 PPS3-17, p. 237
  PPS5-18, p. 255
TFT21, p. 3
    14 PPS1-8, p. 97
  PPS1-24, p. 318
  PPS7-7, p. 91
  Ess., v. 2, p. 95
TFT11, p. 8
    16 PPS2-25, p. 318
    22 SN, p. 241
    22, 23 Mir., p. 35 (note 30)
    23 Tracts, p. 358
    25 SSD-10, p. 126
    28 SN, p. 238


Matthew viii.

 
    —— Just., p. 257 (note 4)
    4 PPS1-9, p. 113
    5-13 Mir., p. 64 (note 20)
    8 PPS3-17, p. 239
    10 PPS2-2, p. 17
    11 PPS6-12, p. 153
    11-12 SN, p. 254
    16 Mir., p. 60 (note 14)
    17 Tracts, p. 431
    20 PPS5-3, p. 33
    29 SSD-3, p. 35


Matthew ix.

 
    9 PPS8-2, p. 21
  SN, p. 239
    13 PPS3-7, p. 100
    14 TFT21, p. 3
    15 PPS6-10, p. 120
    22 PPS2-2, p. 17
    22, 28, 29 Just., p. 235
    27 SN, p. 241
    28 Tracts, p. 425
    35 Mir., p. 60 (note 14)
    36 PPS8-16, p. 231


Matthew x.

 
    1-20 Mir., p. 19 (note 5)
    3 PPS2-27, p. 334
    7 PPS3-18, p. 255
    9, 10 SSD-19, p. 285
    16 PPS3-17, p. 239
  PPS5-18, p. 256
  SSD-20, p. 293
    17 SSD-20, p. 296
    22, 24, 25 SSD-19, p. 286
    25 PPS6-15, p. 216
  DA, p. 229
    27 VM1, p. 307 (note 11)
    34 PPS2-8, p. 88
    34-36 PPS2-20, p. 241
    37 SSD-19, p. 285
    37-39 TFT21, p. 3
    38 OUS-3, p. 44
  PPS2-17, p. 201 (note 3)
    40 SSD-16, p. 223
  PPS2-25, p. 301
    41, 42 PPS4-10, p. 154


Matthew xi.

 
    3-5, 20-24 Mir., p. 19 (note 5)
    5 PPS2-17, p. 201 (note 3)
  GA, p. 448 (note 1)
  Mir., p. 80 (note 11)
    6 OUS-10, p. 181
    18 TFT21, p. 3
    19 OUS-4, p. 54
  OUS-5, p. 79
  PPS7-12, p. 169
    20-24 SN, p. 45
    21-23 SN, p. 254
    22 Arians, p. 229 (note 32)
    25 PPS1-17, p. 219
  SN, p. 16
    25, 26 PPS1-16, p. 213
    27 PPS7-9, p. 124
  Ath., vol. 2, p. 46
    28-30 PPS1-8, p. 97
    29, 30 PPS7-8, p. 102
    30 PPS1-18, p. 234


Matthew xii.

 
    15 Mir., p. 60 (note 14)
    18-20 SSD-5, p. 59
    19, 20 SSD-21, p. 309
    30 PPS6-14, p. 195
    32 PPS4-16, p. 248
  SSD-11, p. 140
  SSD-16, p. 223
  Ath., vol. 2, p. 273
  Ath., vol. 2, p. 307
TFT79, p. 17
    34, 35 PPS6-21, p. 303
  SSD-19, p. 281
    36 OUS-3, p. 46 (note 4)
    37 PPS5-3, p. 34
    38 PPS6-9, p. 105
    39 PPS1-23, p. 298
  PPS2-2, p. 17
    43 DA, p. 218
    46 PPS7-10, p. 142 (note 2)
    48-50 SSD-3, p. 33


Matthew xiii.

 
    3, 24, 31, 33, 47 Mir., p. 44 (note 50)
    11 PPS1-23, p. 302
    12 OUS-5, p. 79
  PPS1-18, p. 243
    14 SN, p. 206
    22 PPS2-28, p. 349
    25 Ath., vol. 2, pp. 247, 274
    25-28 SN, p. 58
    31, 32 PPS2-20, p. 240
    43 PPS4-14, p. 220
  Just., p. 112
    47 SSD-17, p. 241
    47, 48 PPS3-15, p. 206
    58 Just., p. 235


Matthew xiv.

 
    —— DA, p. 177
    3 PPS8-13, p. 190
    12 Mir., p. 60 (note 14)
    16 Ath., vol. 2, p. 15
    19 PPS6-11, p. 147
    22 PPS6-1, p. 4
    23 PPS1-19, p. 247
    24-27 SPVO-9, p. 121
    28-31 Mir., p. 31 (note 23)
    30 PPS5-16, p. 233


Matthew xv.

 
    —— SN, p. 249
    3, 9 SSD-15, p. 202
    13 SSD-15, p. 202
    19 PPS5-10, p. 134
    36 PPS6-11, p. 147


Matthew xvi.

 
    —— DA, p. 115
Dev., p. 311
  VM1, p. 186 (note 16)
  Ward, vol. 1, p. 626
    1 PPS6-9, p. 106
    13-18 SN, p. 224
    16 PPS6-13, p. 178
    16-19 Norfolk, p. 318
    18 PPS2-20, p. 240
  PPS6-14, p. 196
  PPS7-17, p. 230
  Arians, p. 258 (note 1)
  Catena, p. vi
  Ess., vol. 1, p. 94
  Ess., vol. 2, p. 46
TFT11, pp. 4, 7
    18, 19 PPS2-25, p. 300 (note 2)
  SPVO-15, p. 281
  SSD-16, p. 222
    22 PPS3-6, p. 88
  SSD-25, p. 392
    22, 23 Ath., vol. 2, p. 148
    23 PPS7-8, p. 116
    24 PPS5-20, p. 294
  PPS7-8, p. 105
    26 PPS1-2, p. 15


Matthew xvii.

 
    1 PPS3-18, p. 266
    2 PPS4-9, p. 148
  PPS5-7, p. 87
    4 PPS1-26, p. 337 (note 1)
    6 PPS5-2, p. 27
    11 MD, p. 196
    14 HS1, p. 329 (note 85)
    20 Just., p. 235


Matthew xviii.

 
    —— SN, p. 178
    1 PPS1-26, p. 337 (note 1)
    3 PPS1-17, p. 220 (note)
  PPS2-6, p. 61
    3-6 PPS2-17, p. 201 (note 3)
    3, 8, 35 OUS-3, p. 46 (note 4)
    5 PPS3-20, p. 287
  PPS4-16, p. 251
    7 PPS1-10, p. 137
    8, 9 SSD-19, p. 285
    15-17 TFT3, p. 7
    17 Ess., vol. 2, p. 95
TFT11, pp. 4, 7, 8
    18 PPS6-14, p. 196
  SSD-16, p. 222
  Ess., vol. 2, p. 94
TFT11, p. 8
    20 PPS6-10, p. 124
    21-22 SN, p. 178
    23 SN, p. 169
    35 SN, p. 246
    37 PPS2-17, p. 199


Matthew xix.

 
    —— OUS-3, p. 48
Dev., p. 343
    12, 29 OUS-3, p. 46 (note 4)
    14 OUS-10, p. 186
    16-22 PPS1-23, p. 299 (note 2)
    17 PPS3-6, p. 77
  Arians, p. 211 (note 14)
    21 PPS2-28, p. 347
    21, 22 PPS8-2, p. 21
    21, 24 PPS5-20, p. 294
    26 PPS3-9, p. 123 (note)
    28 PPS2-11, p. 119
  VM2, p. 166
    29 PPS5-20, p. 287
  SSD-19, p. 285
    29, 30 PPS4-20, p. 306
    30 PPS6-22, p. 313


Matthew xx.

 
    1 SSD-1, p. 2
    6, 7 PPS8-2, p. 21
    13-15 DA, p. 245
    15 SSD-26, p. 397
    16 PPS5-18, p. 255
    20-23 SN, p. 185 (note 13)
    22 PPS3-11, p. 141
  PPS4-20, p. 295
  PPS5-3, p. 33
    23 PPS2-26, p. 320
  SSD-5, p. 55
  Arians, p. 211 (note 14)
    25-28 SSD-17, p. 246
    26 PPS4-18, p. 268
    26-27 PPS7-7, p. 96
    26-28 PPS6-22, p. 319
    27 OUS-3, p. 46 (note 4)
  PPS5-20, p. 294
  PPS7-5, p. 70
    27, 28 SSD-5, p. 57


Matthew xxi.

 
    8 PPS1-14, p. 178
    22 Just., p. 235
    23-27 PPS1-23, p. 298
    25 PPS8-13, p. 196
    27 SN, p. 237
    28-30 PPS1-13, p. 165
    37 Ath., vol. 2, p. 164
    37-39 PPS7-10, p. 140
    40 Tracts, p. 431
    41 PPS2-11, p. 122
    42 Ath., vol. 2, p. 280
  GA, p. 448 (note 1)
    43 MD, p. 179
    45 DA, p. 166


Matthew xxii.

 
    —— OUS-3, p. 48
    8 PPS1-11, p. 149 (note 2)
    12-14 PPS4-4, p. 52
    13 PPS3-7, p. 100
  PPS5-18, p. 268
    14 PPS1-8, p. 97
    30 SN, p. 163 (note 11)
    37 SN, p. 310
    40 PPS4-21, p. 308
    44-45 SN, p. 220 (note 1)


Matthew xxiii.

 
    —— TFT6, p. 2
    2, 3 PPS2-7, p. 70
    8 PPS7-5, p. 70
    8-10 SSD-16, p. 226
    19 PPS7-5, p. 72
    24 PPS1-10, p. 126
  SSD-22, p. 337
    25, 27 PPS2-9, p. 104
  PPS6-21, p. 298
    26 SSD-19, p. 281
    35 PPS8-9, p. 125
  Just., p. 112
    37-38 SN, p. 58


Matthew xxiv.

 
    —— SN, p. 94
    2 PPS6-21, p. 298
    12 Mir., p. 44 (note 50)
  SN, p. 171 (note 29)
  SN, p. 227
    12, 24, 25 PPS2-20, p. 242
    13 SN, p. 246
    14 PPS2-8, p. 81
  PPS2-17, p. 199
  PPS2-22, p. 266
  DA, p. 48
    15 Apol., p. 250 (note 13)
    16, 33 DA, p. 48
    21 DA, p. 95
    21, 22 DA, p. 48
  DA, p. 94
    24 Mir., p. 51 (note 2)
    27 SN, p. 227
    28 PPS2-10, p. 114
    37-39 SSD-19, p. 283
    42, 44 SSD-19, p. 279
    45-51 TFT11, p. 6


Matthew xxv.

 
    —— SN, p. 5
  SN, p. 269
    5, 6 PPS5-1, p. 6
    6, 13 SSD-19, p. 279
    11, 12 PPS6-2, p. 18
    13 PPS4-22, p. 320
    14, 15 SSD-16, p. 221
    21 PPS5-24, p. 343
  Just., p. 49 (note 13)
    21, 34-36 PPS2-26, p. 322
    25 VM1, p. 298 (note 4)
  VM1, p. 337 (note 3)
    30 PPS4-4, p. 53
    31, 32 PPS5-1, p. 5
    32 SN, p. 305
    35-40 PPS4-16, p. 251
    40 PPS3-6, p. 84
    44 PPS1-24, p. 315
    46 PPS1-24, p. 318
  Just., p. 112


Matthew xxvi.

 
    1 MD, p. 304
    11 SN, p. 49
    12-14 PPS6-6, p. 75
    17-19 SSD-3, p. 28
    18, 45 SSD-3, p. 35
    20 SSD-26, p. 396
    24, 25, 50 PPS3-9, p. 122
    26 PPS6-11, p. 147
  VM1, p. 307 (note 11)
    39 PPS1-19, p. 249 (note 2)
  PPS6-4, p. 49
Ath., vol. 1, p. 422
    41 PPS5-14, p. 203
    45, 46 PPS3-10, p. 130
    51 PPS2-31, p. 388
    52 PPS3-10, p. 130
  PPS3-13, p. 176
  SSD-17, p. 243
    62, 63 PPS6-6, p. 75
    64 PPS5-1, p. 5
  VM1, p. 88 (note 13)
    67 PPS6-6, p. 74


Matthew xxvii.

 
    28 Catena, p. vii
    29 PPS6-6, p. 74
    37 VM1, p. 307 (note 11)
    46 PPS6-4, p. 50


Matthew xxviii.

 
    —— DA, p. 168
  Ath., vol. 2, p. 205
    1 SN, p. 221
    2 PPS2-29, p. 360 (note 2)
    8 PPS5-4, p. 47
    18 Ath., vol. 1, p. 401
    18,19 VM1, p. 305
    19 PPS1-22, p. 283
  PPS2-22, p. 364
  PPS5-12, p. 174
  PPS6-24, p. 343
  SSD-16, p. 224
  Ess., vol. 2, pp. 94, 95
TFT11, pp. 7, 8
    20 PPS6-10, p. 124
  DA, p. 172
  Ess., vol. 2, p. 95
TFT11, p. 8

Top | Citations | Guides | Home


Newman Reader — Works of John Henry Newman
Copyright 2007 by The National Institute for Newman Studies. All rights reserved.